آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
رویداد ملی شتاب: فناوری های تقاضا محور طبری
» تاریخ انتشار: 1397/1/27
رویداد ملی شتاب: فناوری های تقاضا محور طبری
50 فناوری تقاضا محور فرصتی طلایی برای شروع کسب و کار / 30 خرداد 97 /20 ژوئن 2018
فناوری های نوین در صنایع تبدیلی کشاورزی
فناوری های نوین در بهینه سازی مصرف انرژی
فناوری های نوین در صنعت پلیمر
فناوری های نوین در صنعت اتوماسیون صنعتی
فناوری های نوین در صنایع لبنی
فناوری های نوین در صنعت ریخته گری
فناوری های زیست محیطی
فناوری های نوین کشاورزی با اولویت برنج