آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » رویداد
سومین مسابقات ایده بازار چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت همراه با رویداد تقاضا محور دریایی
» تاریخ انتشار: 1397/1/27
سومین مسابقات ایده بازار چهارمین جشنواره ملی دریا مسیر پیشرفت همراه با رویداد تقاضا محور دریایی در آبان ماه 97 در باغ موزه دفاع مقدس توسط مرکز رشد نوشهر وابسته به پارک علم و فناوری مازندران و با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می شود.
این مسابقات در سه بخش دانشجویی و آزاد و دانش آموزی برگزار می شود. برای اولین بار بخش رویداد تقاضا محور دریایی نیز به رویداد ایده بازار دریایی اضافه گردیده است.