آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اخبار
نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر برگزار شد
» تاریخ انتشار: 9:24:47 1398/6/3
به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، نهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد نوشهر در روز چهارشنبه مورخ 98/05/30 در مرکز رشد با حضور اعضاء برگزار شد. در این جلسه کلیات جذب و پذیرش واحدهای فناور و برنامه های پیشنهادی برای سال 98 هم چنین رویدادهای برنامه ریزی شده جهت اجراء مورد تصویب اعضای جلسه قرار گرفت.

» تصاویر بیشتر :