آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد و نوآوری واحد‌های فناور نوشهر

آرم دانشگاه امام خمینی نوشهر
صفحه اصلی » اسلایدشو
دانش بنیان نوع 3 فرصتی تازه برای واحدهای فناور خلاق و فعال در مناطق محروم
» تاریخ انتشار: 11:14:28 1400/7/6
در راستاي اجراي قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانشبنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات و به منظور استفاده از ظرفيت شرکتها و موسسات داراي توانمنديهاي فناورانه و نوآورانه در مناطق کمتر برخوردار،پارکها و مراکز رشد علم و فناوري، شرکتهاي نقش آفرين در حل مسايل راهبردي و اساسي کشور و همچنين توجه ويژه به شرکتهاي فعال در حوزه صنايع فرهنگي، خلاق، علوم انساني و اجتماعي، نوع جديدي از شرکتهاي دانش بنيان با عنوان شرکتهاي دانش بنيان نوع 3، با شرايط اين مصوبه ايجاد شده است.

شرکتهاي مشمول دانش بنيان نوع 3
شرکت هاي دانش بنيان نوع 3 با دارا بودن معيارهاي ارزيابي اين مصوبه و با تشخيص شوراي تخصصي دبيرخانه

کارگروه به مدت 2 سال تاييد ميشوند. اين شرکتها شامل چهار گروه زير ميباشند:
الف- شرکتهايي که محل اصلي فعاليت آنها در مناطق کمتر برخوردار است
ب-شرکتهاي نقش آفرين در حل مسايل راهبردي يا اساسي کشور
ج- شرکتهايي که محل اصلي فعاليت آنها پارکها و مراکز رشد علم و فناوري است
د- شرکتهاي فعال در حوزه صنايع فرهنگي، خلاق، نوآفرين و علوم انساني و اجتماعي